Inmente logo

Kjøpsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom INMENTE Kjøkken og Hvitevarer AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»). Selger og Kunden omtales heretter i fellesskap som «Partene».

1 Generelt

Salg og levering av Varer fra Selger til Kunde skjer i henhold til forbrukerkjøpslovens bestemmelser, med de unntak og presiseringer som fremgår nedenfor. Særskilte og skriftlig avtalte betingelser mellom Partene går foran disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene. Kunden plikter å gjøre seg kjent med de salgs- og leveringsbetingelser som gjelder på tidspunktet for kjøpet.

2 Bestilling, tilbud og avtaleinngåelse

Kunden kan foreta bestilling av Varer i Selgers butikk eller per e-post. Bestillingen er bindende for Kunden når denne er mottatt av Selger. Ved bestillingen aksepterer Kunden også disse salgs- og leveringsbetingelsene. Ved bestilling pr e-post må Selgers tilbudsnummer uttrykkelig fremgå av bestillingen. Med mindre annet er avtalt, er et tilbud gitt av Selger bindende i 14 dager fra tilbudets dato. Dersom Selger har gitt et tilbud til Kunden, anses avtale inngått når Kunden skriftlig eller ved betaling har akseptert Selgers tilbud.

3 Endringer i leveransen

Kunden kan gjøre endringer i bestillingen frem til bestillingen er satt i ordre hos INMENTE Kjøkken og Hvitevarer AS. Etter dette tidspunkt vil endringer anses som tilleggsbestillinger. Dersom Kunden ønsker å gjøre endringer i leveransen, skal Kunden snarest mulig sende Selger en skriftlig anmodning om og beskrivelse av endringen. Anmodningen skal inneholde en klar og entydig beskrivelse av den endringen som ønskes foretatt. Selger skal innen rimelig tid oversende tilbud/oversikt/anslag over de kostnadsmessige konsekvensene endringen vil ha for leveransen. Dersom Kunden fastholder ønsket om endret leveranse, har Selger krav på å få dekket alle tilleggsomkostninger som er en følge av endringen. Kunden har ikke krav på reduksjon i prisen dersom endringen foretas etter at produksjon av varene har startet opp, eller påfører Selger omkostninger som følge av andre forhold. Selger har under enhver omstendighet rett til erstatning for tap som følge av endringen. Kundens plikt til å betale kjøpesummen faller ikke bort selv om Varene leveres tilbake til Selger.

4 Leveranse og produktkvalitet

Varene skal ha den kvalitet og funksjon som følger av gjeldende lover og forskrifter, og skal tilfredsstille kravene til alminnelig god vare, med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom Partene. I den grad type, mengde, farge, tekniske spesifikasjoner mv. fremgår av bestilling, tilbud, ordrebekreftelse el., legges spesifikasjonene til grunn for leveransen. Kunden plikter å kontrollere spesifikasjonene nøye, og umiddelbart varsle Selger dersom spesifikasjonene avviker fra Kundens forventning. Dersom leveransen er i samsvar med angitte spesifikasjoner er Varen kontraktsmessig levert.

INMENTE Kjøkken og Hvitevarer AS foretar oppmåling for å kontrollere din leveranse mot rommets størrelse. Merk at tilbudet kan endre seg ved store avvik ift oppgitte mål fra Kunde.

Ofte følger det ikke med ledninger, støpsel eller stikk til komfyrer og platetopper. Dette kjøpes i disse tilfellene hos autorisert elektriker som vil kunne utføre installasjonen.

I tilfelle det er mangel eller skade på de mottatte varer må dette sendes i epost til post@inmente.as før montering, helst så fort som mulig. Skade må dokumenteres med bilder, vi trenger også bilde av produktet i originalemballasje.

5 Leveringssted og leveringstidspunkt

Varene skal leveres på det sted og til det tidspunkt eller i det tidsrom som er avtalt mellom Partene.

6 Kundens forpliktelser

Valg av løsninger og produkter Kunden er ansvarlig for valg av løsninger og produkter, og at valgte løsninger og produkter passer med Kundens behov, romutforming, spikerslag, røroppstikk, elektriske punkter mv.

Kunden skal sørge for kjørbar vei frem til leveringsstedet, og ha lagt til rette for at Varene kan plasseres på egnet sted. Dersom Kunden, eller Kundens representant, ikke kan motta leveransen til avtalt tid, og det heller ikke er avtalt et sted der Varene kan plasseres av transportør, vil Selger besørge lagring for Kundens regning og risiko inntil levering kan finne sted. Dersom Kunden har bestilt innbæring av Varene, er Kunden ansvarlig for å klargjøre leveringsstedet, herunder sikre fri adkomst og tilstrekkelig areal til plassering av Varene, sørge for forsvarlig tildekking av gulv mv. som kan skades, samt gjennomføre andre nødvendige tiltak for en korrekt, forsvarlig og rettidig levering. Undersøkelsesplikt ved levering og etter utpakking Vedlagt leveransen følger følgeseddel/fraktbrev som angir leveransens innhold, antall kolli mv. Kunden er forpliktet til å kontrollere om leveransen har kvalitative eller kvantitative mangler, eller synlige transportskader når levering finner sted. Mangler eller transportskader som oppdages etter utpakking av Varene skal så snart som mulig, og før monteringen påbegynnes, meldes til Selger. Melding om skade skal sendes skriftlig til Selger, og inneholde en beskrivelse av forholdet. Meldingen må også dokumenteres med bilder.

Dersom ikke annet er avtalt leveres kjøkken, benkeplate og hvitevarer fra lastelem på lastebil. Varene blir ikke båret inn, Kunde må selv være til stede for å ta imot varer og besørge innbæring.

Vi tilbyr som en ekstratjeneste å samle alle varer på vårt lager, kjøre det ut og besørge innbæring. Dette til en pris på kr. 6.000,-.
I tilfeller hvor leverandør/transportør krever ekstra mannskaper til innbæring eller evt. kranbil, regnes dette som spesialleveranse hvor påløpte kostnader tilfaller Kunden. Ved behov for bærehjelp, kan det avtales ekstra mannskap fra transportør, eller Kunde kan ordne med egen dugnadshjelp.

7 Montering

Vi vil på det sterkeste anbefale dere å benytte dere av våre erfarne kjøkkenmontører for å gi kjøkkenet deres det beste sluttresultatet.
Ved bestilling av italiensk kjøkken fra Record Cucine / The Cut Kitchen, må montør videreformidles av Inmente Kjøkken og Hvitevarer AS.

Dersom Kunden selv skal stå for montering av Varene, plikter Kunden å følge Selgers monteringsanvisninger. Funksjonssvikt, skader, slitasje mv. som skyldes uriktig montering, kan ikke gjøres gjeldende som mangler. Selger har etablert et nettverk av samarbeidende håndverkere som har erfaring med montering av Selgers Varer. Etter Kundens ønske kan kontakt med slike samarbeidspartnere formidles gjennom Selger. Kontrakt inngås direkte mellom Kunden og den aktuelle håndverker. Selger er ikke part i denne avtalen, og har ingen rettigheter eller plikter etter avtalen. Kunden og håndverkeren avtaler direkte hvilke arbeider avtalen skal omfatte og hvilke ytelser Kunden skal levere. Dersom ikke annet er avtalt skal Kunden klargjøre monteringsstedet, herunder sørge for at monteringsstedet er ryddet og klargjort for montering, at nødvendige tilkoblingspunkter for vann og elektrisitet mv. er etablert, at gulv som kan skades er forsvarlig tildekket mv. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle feil, mangler eller følgeskader i forbindelse med monteringsarbeider foretatt av slike samarbeidspartnere.

8 Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inklusive mva. og andre offentlige avgifter. Kunden skal betale den avtalte kjøpesummen innen levering.
Forskudd 50% (A konto) betales ved kontraktinngåelse og resterende ved levering (når varene er ferdig produsert og sent fra fabrikk).
Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven (15% pr. påbegynte mnd.).

9 Salgspant

Selger har salgspant i Varene inntil hele kjøpesummen, inklusive renter og omkostninger samt eventuelt lagerleie, er betalt. Salgspantet stiftes i særskilt avtale om mellom Partene i henhold til pantelovens bestemmelser om salgspant, jf. blant annet §3-14 og §3-17.

10 Avbestilling

Dersom Kunden avbestiller Varene før levering, er Kunden forpliktet til å dekke det økonomiske tap Selger lider som følge av avbestillingen. Selger skal stilles økonomisk som om avbestillingen ikke hadde funnet sted. Selger skal i rimelig utstrekning søke å begrense sitt tap. Kunden har ikke rett til å avbestille varene etter at levering i henhold til denne avtalen er foretatt. Kjøkkenmøbler, garderober og baderomsmøbler er ordreproduserte Varer, og kan ikke sendes i retur.

11 Mislighold og reklamasjon

Dersom Varen har en mangel må Kunden, innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget, sende en skriftlig reklamasjon til Selger, og gi melding om at mangelen vil bli påberopt. Reklamasjoner må skje senest to år etter levering av Varen, men mindre Varen eller den mangelfulle delen er ment å vare vesentlig lengre. I slike tilfeller er reklamasjonsfristen 5 år.

Mangler ved varene Varene har en mangel dersom disse på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav til kvalitet som er avtalt mellom partene eller følger av ufravikelig lovgivning og/eller tekniske krav. Ved mangelfull leveranse har Kunden rett til å gjøre gjeldende de misligholdsbeføyelser som følger av forbrukerkjøpsloven kapittel 6 så langt de passer, og på de vilkår som fremgår av loven.

Forsinket levering Varene er forsinket dersom Varene, eller deler av disse, ikke er levert på avtalt tidspunkt eller innen avtalt tidsrom, og dette ikke skyldes forhold hos Kunden eller andre forhold som fritar Selger for leveringsplikten. Kundens rett til å gjøre gjeldende de misligholdsbeføyelser som følger av forbrukerkjøpsloven kapittel 5 så langt de passer, og på de vilkår som fremgår av loven.

12 Selgers rettigheter ved kundens mislighold

Ved Kundens avtalebrudd har Selger rett til å gjøre gjeldende de beføyelser som fremgår av denne avtalen, samt forbrukerkjøpslovens bestemmelser om forbrukerens mislighold.

13 Personvern

Behandling av personopplysninger som blir registrert i forbindelse med kjøp av Varer, vil skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Alle opplysninger vil bli lagret på forsvarlig måte, og vil ikke være tilgjengelig for uvedkommende.